...ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บบล็อกของ น.ส. ชณิตา อธิกุลรัตน์ ค่ะ...

วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

.....สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมเว็บบล็อกนี้ เว็บบล็อกนี้สร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนรายวิชา นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา (PC54505) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555จัดทำขึ้นโดย น.ส.ชณิตา อธิกุลรัตน์ ปัจจุบันกำลังศึกษาในชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งเนื้อหาในเว็บบล็อกนี้สามารถเป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเพิ่มเติมได้ค่ะคำอธิบายรายวิชา
.....ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิเคราะห์ ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การสร้าง การออกแบบ การนำไปใช้ การประเมินผล การปรับปรุงนวัตกรรม สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้างปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศีกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี สามารถแสวงหาแหล้งการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพื่อส่งเสริมการเรียนของผู้เรียน 
วัตถุประสงค์
.....เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจบตามหลักสูตรแล้วจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้
.....1. อธิบายความหมายของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้
.....2. ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
.....3. ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้
.....4. บอกถึงปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้
.....5. บอกความหมายและประเภทแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ได้
.....6. อธิบายพื้นฐานการออกแบบการเรียนการสอนได้
.....7. อธิบายรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
.....8. ยกตัวอย่างรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
.....9. อธิบายวิธีการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมได้
.....10. เสนอแนวทางในการสร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาได้อย่างน้อย 1 รายวิชา
.....11. สามารถแสวงหาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมได้
.....12. ยกตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศได้อย่างน้อย 3 เรื่อง
รูปแบบการเรียนการสอน
.....เป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Learning) กับการเรียนการสอนแบบเผชิญการสอนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียนปกติ (Face-to-Face or Traditional Learning)
เนื้อหาบทเรียน
.....หน่วยการเรียนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
.....หน่วยการเรียนที่ 2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
.....หน่วยการเรียนที่ 3 การสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน
.....หน่วยการเรียนที่ 4 จิตวิทยาการเรียนการสอน
.....หน่วยการเรียนที่ 5 การออกแบบการเรียนการสอน
.....หน่วยการเรียนที่ 6 นวัตกรรมการเรียนการสอน
.....หน่วยการเรียนที่ 7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
.....หน่วยการเรียนที่ 8 แนวโน้มในอนาคตเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ